0879802939
OFFICE@NBSLIFT.COM

Повече за нас

През 2014 год. се учреди, Национален браншов съюз „Надзор и поддръжка на асансьори, подемници и ескалатори”.

НБС НПАПЕ е сдружение с нестопанска цел, в което могат да членуват български и чуждестранни юридически и дееспособни физически лица, които извършват стопанска дейност в областта на техническия надзор, безопасна експлоатация, монтаж, поддръжка, ремонт и преустройване, включително обучение и консултации за експлоатацията на асансьори, повдигателни съоръжения, подемници и ескалатори и производство на резервни части и компоненти от всякакъв характер за тях.

За пръв път в банша се създаде уникалния за сектора СПЕЦИАЛИЗИРАН ОРГАН - Експертен съвет.

леновете на ЕС са изявени специалисти в бранша, притежаващи години професионален опит в областта на технически надзор, експлоатация, включително обучение и консултации, поддръжка, монтаж, ремонт и преустройване на асансьори, повдигателни съоръжения, подемници и ескалатори, производство на резервни части и компоненти от всякакъв характер за тях, с най-високата степен на правоспособност.

Нашият екип

 • Управителен съвет
  • Определя реда и организира извършването на дейността на Съюза
  • Осигурява изпълнението на решенията на ОС
  • Приема и изключва членове на НБС „НПАПЕ”
  • Обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на ОС
  • Приема планове и програми за дейността на НБС „НПАПЕ”
  • Учредява награди и символи на НБС „НПАПЕ” и приема решения за стимулиране на нейните членове или трети лица за постигане на значителни успехи в осъществяване на целите и задачите на НБС „НПАПЕ”
 • Контролен съвет
  • Контролира законосъобразността и целесъобразността на изпълнението на решенията на органите на управление на НБС „НППС”
  • Контролира за правилното опазване на имуществото на НБС „НППС”
  • Дава заключение по годишния отчет, баланса и бюджета на НБС „НПАПЕ” и се отчита за дейността си пред ОС
 • Експертен съвет
  • Взема окончателни решения по споровете, свързани с технически въпроси и експертизи, които са задължителни за членовете на Съюза
  • Извършва консултативни и контролни функции, възложени му от ОС или УС.
  • ЕС изготвя списък на членовете на НБС „НПАПЕ”, които притежават необходимата квалификация за изготвяне на становища и експертизи (включително и съдебни)
© 2010-2014 Надзор и поддръжка на асансьори, подемници и ескалатори - Всички права запазени. Разработка от Sirius Software