0879802939
OFFICE@NBSLIFT.COM

Устав

Национален браншов съюз „Надзор и поддръжка на асансьори, подемници и ескалатори” с равностойно изписване на наименованието Bulgarian branch union Supervision and maintenance of elevators, lifts and escalators

 

Същност

Чл.1.(1). Национален браншов съюз „Надзор и поддръжка на асансьори, подемници и ескалатори”, наричана по-нататък за краткост НБС „НПАПЕ” или Съюза е сдружение с нестопанска цел, в което могат да членуват български и чуждестранни юридически и дееспособни физически лица, които извършват стопанска дейност в областта на техническия надзор, безопасна експлоатация, монтаж, поддръжка, ремонт и преустройване, включително обучение и консултации за експлоатацията на асансьори, повдигателни съоръжения, подемници и ескалатори и производство на резервни части и компоненти от всякакъв характер за тях.

 

Устройство

Чл. 3. (1). Организационната структура на НБС „НПАПЕ” е:

1. Общо събрание (ОС), като върховен орган;

2. Управителен съвет (УС), като управителен орган;

3. Контролен съвет (КС), като надзорен и контролен орган;

4. Експертен съвет (ЕС);

5. Управители на клонове;

6. Помирителни комисии.

 

Основни цели

Чл.4. Основни цели на НБС „НПАПЕ”, са:

 1. Определяне на единни критерии, регламентиращи минималните нива и качеството на извършваната дейност в бранша;
 2. Въвеждане на европейските норми на качество на работа в бранша при адекватно ценообразуване;
 3. Участие при изготвянето на нормативни актове касаещи сферата на дейност на НБС „НПАПЕ” по чл. 1, ал. 1.;
 4. Участие на експерти на НБС „НПАПЕ” при изготвянето на обективни критерии за оценки при обществените поръчки, учебни и образователни програми и съдебни експертизи;
 5. Обучение и утвърждаване при сертифицирането и лицензирането на специалисти по професията „монтьор по монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори”;
 6. Представителство и защита на професионалните интересите на своите членове пред държавните органи, обществени и международни организации и други юридически лица, като не се допуска дискриминация или толериране на база религиозни, политически, полови, възрастови или каквито и да е други признаци;
 7. Защита на интересите на гражданите, ползватели на услугите, предоставяни в бранша, от недобросъвестно или некачествено изпълнение на задълженията на някой от своите членове;
 8. Насърчаване и съдействие за развитието на конкурентна пазарна среда при лоялна конкуренция в бранша.
 9. Осигуряване при възможност на юридическа защита и финансова помощ на членове на организацията, по решение на УС.
 10. Подпомагане и насърчаване на идеи, свързани с подобряване на работната среда, професионалното обучение и квалификация в бранша.
 11. Събиране на парични вноски от своите членове (членски внос).
 12. Издигане авторитета на членовете си пред българските и международни делови среди, чрез включване в международния обмен на информация между асоциации и други организации.

 

Средства за постигане на целите

Чл.5. За постигане на своите цели НБС „НПАПЕ”:

 1. Поддържа контакти с компетентни държавни органи, като издава становища по проекти за закони и подзаконови актове, отнасящи се до техническия надзор, безопасна експлоатация, обучение, поддръжка, монтаж, ремонт и преустройване на асансьори, повдигателни съоръжения, подемници и ескалатори, производство на резервни части и компоненти от всякакъв характер за тях;
 2. Изготвя становища и предложения за изменение и допълнение на нормативни актове;
 3. При възможност участва в работата на консултативните съвети към държавните органи;
 4. Проучва условията за интензивен граждански и стопански обмен и възможностите за участие в него на стопанските субекти;
 5. Подпомага членовете си при воденето на преговори и сключването на сделки, участие в обществени поръчки, осъществява защита от неправомерни действия в бранша и извършва други дейности в съответствие с целите си;
 6. Въвежда и поддържа системи, форми и методи за обучение, преквалификация и повишаване на квалификацията на своите членове;
 7. Поддържа на информационен обмен и взаимодействие със сродни международни организации, обмяна на опит и участие в международни форуми;
 8. Разпространява информация сред членовете и ползвателите на услугите му за процесите протичащи в сферата на повдигателните съоръжеия
 9. Съдейства за:

а) разкриване на икономически резерви за обновяване и преустройство на стопанската дейност в бранша;

б) усвояване и приложение на постиженията на техническия и технологичен прогрес във всички отрасли на бранша;

в) създаване на благоприятни условия за бизнес активност и установяване отношения на лоялна конкуренция и търговска етика;

г) развитие на социалния диалог и установяване на съвременни индустриални отношения в бранша.

д) утвърждаване на високи професионални стандарти и професионална етика сред членовете си, и съдейства за повишаване на фирмената им култура и професионална компетентност чрез критерии за добра професионална практика.

 

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

 

Чл.6. За осъществяване на целите си НБС „НПАПЕ” извършва следните дейности:

 1. Прави проучвания и анализи, извършва експертни оценки, консултации и обучение;
 2. Подпомага информационния обмен, включително чрез осигуряване на достъп до интернет;
 3. Извършва посредническа дейност по информиране и наемане на работа;
 4. Посредничи за преодоляване на спорове между стопански субекти и разрешаването им включително чрез търговско арбитриране;
 5. Предоставя експертна помощ и посредничи между синдикати и работодатели при сключване на колективните трудови договори;
 6. Посредничи при възникване на колективни и индивидуални трудови спорове и съдейства за разрешаването им;
 7. Участва като представител на своите членове и изразител на интересите на работодателите в системата на тристранното сътрудничество в бранша;
 8. Предприема инициатива за защита на правата и интересите на членовете си при неправомерни действия от страна на трети лица или нелоялна конкуренция в бранша;
 9. Подпомага стопанската дейност на членовете си, като:

а) атестира търговците за извършване на дейност в страната и чужбина;

б) съдейства на своите членове при провеждането на обществени поръчки, търгове и при кооперирането им за съвместно участие в търгове или пряко договаряне за изпълнение на крупни обекти в страната и чужбина;

в) участва със свои експерти провеждането на обществени поръчки и търгове в областта на строителството, техническия надзор, безопасната експлоатация и обучението за поддръжка, монтаж, ремонт и преустройване на асансьори, повдигателни съоръжения, подемници и ескалатори, производството на резервни части и компоненти от всякакъв характер за тях;

г) издава референции на свои членове за тяхната дейност;

д) осигурява квалифициран превод на ръководства за международно договаряне, изискванията на супервайзeрите и инвеститорите при участие в строителството в страната и чужбина;

е) установява и поддържа връзка със сродни съюзи, асоциации и камари в чужбина;

ж) организира срещи на членовете си с представители на деловите среди в чужбина.

10. Събиране на парични вноски от своите членове (членски внос).

11. Извършване на стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност по т.т. 1 – 10, като приходите се използват за постигане на определените в устава цели:

а) консултантска и експертна дейност в областта на техническия надзор, безопасната експлоатация и поддръжка, монтаж, ремонт и преустройване на асансьори, повдигателни съоръжения, подемници и ескалатори, производството на резервни части и компоненти от всякакъв характер за тях;

б) издателска и рекламна дейност, информационно обслужване чрез печатни издания;

в) организиране и провеждане на семинари, курсове за сертифициране, лицензиране, квалификация и преквалификация, одитиране, обучение и трансфер на информация и познания, инженерингови и маркетингови проучвания, както и друга стопанска дейност, разрешена от закона и свързана с целите на съюза.

12.  Подпомага своите членове, като:

а) приема тематични програми, свързани с решаване на значими проблеми на бранша;

б) приема програми за съвместни действия с други организации в национален и международен мащаб;

в) проучва условията и информира членовете си за всички въпроси, които имат или ще имат значение за дейността им;

г) разпространява утвърдена договорна практика и анализира договорните отношения;

д) популяризира възможностите на своите членове;

е) разпространява информация за състоянието и развитието на своите членове.

13. Защитава своите членове, като:

а) формулира становища и участва в разработването на проекти относно усъвършенстване нормативната уредба;

б) разработва професионални стандарти и практики за управление и развитие на дейността на членовете си;

в) делегира свои представители за участие в експертни комисии и други органи към държавната и правителствената администрация;

г) формулира и разпространява принципите на етиката в бранша;

д) съдейства за уреждане на спорове между членовете на Съюза или трети лица, ако една от страните поиска това.

14. Представлява своите членове пред:

а) изпълнителната, законодателната и местната власт, профсъюзите и обществеността;

б) международни организации;

в) неправителствени и други сродни организации, имащи цели и дейности, сходни с тези на Съюза.

 

 

 

© 2010-2014 Надзор и поддръжка на асансьори, подемници и ескалатори - Всички права запазени. Разработка от Sirius Software