0879802939
OFFICE@NBSLIFT.COM

Етичен кодекс

 

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. С този кодекс се установяват норми и правила за професионално поведение и етика на членове на Национален браншов съюз „Надзор и поддръжка на асансьори, подемници и ескалатори” (НБС „НПАПЕ”) към колеги в бранша, клиентите/гражданите, администрацията и държавните институции.

Чл.2. Настоящият кодекс има за цел:

a. да информира обществото за очакваното поведение от член на НБС „НПАПЕ”;

b. да регламентира минималните изисквания за професионално отношение и компетентност при извърщване на дейностите в областта на техническия надзор, безопасна експлоатация, монтаж, поддръжка, ремонт и преустройване, включително обучение и консултации за експлоатацията на асансьори, повдигателни съоръжения, подемници и ескалатори и производство на резервни части и компоненти от всякакъв характер за тях;

c. да изгради доверие на обществеността в професионализма на членове на НБС „НПАПЕ”

d. да определи етичните стандарти за професионална дейност в бранша и свързаните с него отношения;

e. да установи етични правила на пазара на извършваните услуги и да подпомогне развитието на нормални пазарни отношения;

f. да утвърди професионални ценности и култура в дейността и поведението на частните търговски дружества в бранша и служителите им за стремеж за непрекъснато повишаване на квалификацията;

g. да издигне престижа в обществото на отделния член на браша и на частния сектор като цяло.

Чл.3. Приемането и спазването на кодекса е задължително за всички членове на Съюза, за което същите попълват Декларация – Приложение 1. 

 

Глава втора 

ПРИНЦИПИ

Чл.4. НБС „НПАПЕ” се ръководи от принципите на честност, почтеност, справедливост, коректност и уважение и добро обслужване на гражданите, които са в основата на този кодекс.

Чл.5. Членовете на Съюза са длъжни при изпълнение на дейността си стриктно да спазват действащите нормативни актове и стандарти, въз основа на които НБС „НПАПЕ” развива дейност, както и да изпълняват задълженията си законосъобразно, компетентно, добросъвестно и безпристрастно, като се ръководят предимно от интересите на НБС „НПАПЕ”, обществения интерес и обстоятелствата по всеки конкретен случай.

Чл.6. Членовете на Съюза са длъжни да работят в условията на прозрачност и да не толерират корупцията и неформалната икономика.

Чл.7. Членовете на Съюза са длъжни да развиват свободна и лоялна конкуренция чрез спазването на прозрачно и коректно поведение на пазара, което е първостепенен приоритет за НБС „НПАПЕ”.

a. Ограничаването на свободната конкуренция, както и нарушения от конкурентно и картелно естество, са в противоречие с философия на НБС „НПАПЕ”.

b. Членовета на Съюза проявяват нетърпимост към прояви на нелоялна конкуренция, корупция, дискриминация и неравнопоставеност.

Чл.8. НБС „НПАПЕ” не толерира никаква форма на дискриминация и насърчава равнопоставеността на шансовете, независимо от цвета на кожата, от националността, социалния произход, евентуални физически недъзи, сексуалната ориентация, политическите или религиозни убеждения, както и от пола или възрастта.

a. Уважават се личното достойнство и частният живот на всеки;

b. Не се допуска унижаващо служителите отношение като психологически и/или физически натиск, сексуален тормоз и други.

Чл.9. Действията на членове на НБС „НПАПЕ” са ориентирани към клиентите с цел постигане на тяхното удовлетворение, както и реализиране на технически и икономически ползи.

Чл.10. НБС „НПАПЕ” полага грижи за безопасни и здравословни условия на труд, чрез системното наблюдение и отговорното отношение към опасни или потенциално опасни ситуации за всеки обект.

Чл.11. НБС „НПАПЕ” има за цел да минимизира замърсяването на околната среда и постоянно да подобрява мерките за опазване на околната среда. Членовете на НБС „НПАПЕ” в своите фирмени решения и при управлението на ресурсите трябва да се съобразяват със социалните и екологични аспекти.

 

Глава трета

ПОВЕДЕНИЕ

Професионално Поведение

Чл.12. В изпълнение на служебните си задължения член на НБС „НПАПЕ” трябва да не вреди на никого и да се отнася с дължимото уважение към правата, задълженията и интересите на всеки.

Чл. 13. Членовете на Съюза трябва във всички случаи да действат в съответствие с високите стандарти на професионалната организация, да не уронват престижа на Съюза и неговите членове и да се въздържат от публични атаки срещу компетентността, репутацията и честта на други членове на Съюза или професионални организации с подобен статут.

Чл.14. Член на НБС „НПАПЕ” избран в ръководните органи не трябва по никакъв повод да злоупотребява с предоставените му правомощия.

Чл.15. Във всички ситуации от членове на Съюза се изисква професионална безпристрастност, обективност и точност към клиенти и бизнес партньорите, като:

a. своевременно уведомяват за невъзможността си за точно изпълнение на договорно/и задължение/я, независимо дали това е породено от субективни и/или обективни трудности;

b. да предоставят достоверна и точна информация, като се стараят да не допускат двусмислено тълкуване и преднамерено подвеждащо поведение; c. незабавно реагират на оплаквания и рекламации на свои клиенти или бизнес партньори.

Чл.16. Юридически лица, членове на Съюза спазват норми на професионална етика към свойте служители, като:

a. осигуряват здравословни и безопасни условия на труд;

b. насърчават развитието и инициативността им; c. осигуряват равни възможности на заетост и мотивиращо заплащане според труда им.

Чл.17. Членовете на НБС „НПАПЕ” приемат да разпространяват идеите на Съюза и на настоящия Етичен кодекс при всяка подходяща възможност, като се стремят с действията си да не уронват престижа на професиите застъпени в бранша.

Лично Поведение

Чл.18. При изпълнение на служебните си задължения и в обществения си живот член на НБС „НПАПЕ” е длъжен да има поведение, което да не уронва престижа на Съюза.

Чл.19. Облеклото и външният вид на членовете на НБС „НПАПЕ” следва да съответстват на общоприетия делови стил, възприет при упражняване на ежедневните професионални задължения.

Чл.20. Член на НБС „НПАПЕ” трябва да бъде учтив с гражданите, колегите и подчинените си.

Чл.21. Физическо лице, член на НБС „НПАПЕ”, има право да членува в политически партии, доколкото не съществува забрана, установена в специален закон, като при това не може да се ръководи и да защитава интересите и волята на политическата партия, в която членува.

Чл.22. В политическите си изяви или участия в политически или обществени обсъждания, физическо лице член на НБС „НПАПЕ” трябва да се държи така, че да не уронва престижа на Съюза.

Чл.23. Най-малко 2 (две) години след напускането си на Съюза, член на НБС „НПАПЕ” трябва да спазва разпоредбите на настоящият кодекс.

Чл.24. Недопустимо е изпълнение на служебни задължения в нетрезво състояние или след употреба на упойващи вещества и медикаменти.

Чл.25. Недупустимо е член на Съюза, съзнателно или поради небрежност да разгласява каквато и да било невярна, подвеждаща или друга информация, която представлява търговска тайна за работодател или да уронва авторитет на колега.

Чл.26. При необходимост и в зависимост от възможностите, всеки член на Съюза е морално задължен да се намеси и да окаже помощ на всяко лице, изпаднало в опасност, както и за предотвратяване/пресичане на престъпни прояви или на опасно поведение.

Поведение на бивши членове

Чл.27. Бившият член на НБС „НПАПЕ” не трябва да използва или да разкрива поверителна информация, получена от него по време на членството му, освен, ако законно е упълномощен да го направи. Чл.28. Бившите членове трябва да се въздържат от коментари или действия, които биха причинили загуба на доверие в НБС „НПАПЕ” или който и да е член на Съюза.

 

Глава четвърта

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

Взаимоотношения между членовете на НБС „НПАПЕ”

Чл.29. Отношенията между членовете на НБС „НПАПЕ” се основават на принципа на взаимно доверие, толерантност и етичност.

Чл.30. Членовете на НБС „НПАПЕ” приемат да подхождат честно и етично към своите колеги и подчинени, да не нарушават личните им права и при възможност им помагат при изпълнение на служебните им задължения.

Чл.31. В отношенията си с колеги, членовете на НБС „НПАПЕ” приемат да споделят своя професионален опит при възможност, ако това не им пречи на нормалната работа и не е свързано с разкриване на служебна тайна.

Чл.32. Членовете на НБС „НПАПЕ” приемат в своята работа да избягват действия, които дискриминират техни колеги, клиенти и потребители на базата на техните раса, национална принадлежност, пол, религия, възраст, здравословно състояние или сексуална ориентация.

Чл.33. При възникнал спор между членове на Съюза, те са задължени да проявят добра воля за диалог и разбирателство. В случай че това е невъзможно, трябва да се обърнат за съдействие към НБС „НПАПЕ”.

Чл.34. Недопустимо е частно търговско дружество да изпълнява стопанска дейност, която е в противоречие с добросъвестната търговска практика и уврежда по непозволен начин интересите на своите конкуренти.

Чл.35. Неморално е манипулирането и заблуждаването с цел налагане на цени, които не съответстват на пазарните и са под реалната себестойност на услугата, за да се подбият цените или за да се установи монополно положение. Взаимоотношения с клиенти

Чл.36. Членовете на НБС „НПАПЕ” приемат:

a. да работят за оптимално задоволяване на интересите на техните клиенти и обществото за постигане на възможно най-високо качество на своята работа, съгласно Приложение 2 „Стандарти за обслужване в бранша”;

b. да не извършват действия, чиято цел е умишлено да навредят на свои клиенти чрез своята работа;

c. да опазват фирмената тайна на клиентите с които работят и да не разкриват  конфиденциална информацията, до която имат достъп по служебен път. При достъп до лична информация, членовете на НБС „НПАПЕ” приемат да не злоупотребяват с нея и да я използват само за целите, за които е предназначена и за които клиента е дал съгласието си;

d. да не допускат поемане на нереални ангажименти, за които ясно съзнават, че не могат да бъдат изпълнени с необходимото качество и в определения срок;

e. да не поемат задължения, които са в противоречие с действащото законодателство или с възприетите в обществото етични принципи.

Взаимоотношения с държавните институции

Чл.37. Членове на НБС „НПАПЕ”:

a. следва да се отнасят учтиво към служителите на държавните институции и да пазят техния авторитет;

b. не трябва да демонстрират близост със служителите на държавните институции и да коментират публично професионалните и моралните им качества;

c. трябва да извършват необходимите действия за защита на сигурността и поверителността на информация предоставена им от държавни институции, за която са отговорни или им е известна.

d. не могат да дават информация, за която знаят или имат основателни причини да смятат, че е невярна или подвеждаща.

 

Глава пета

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл.38. Конфликт на интереси възниква, когато член на НБС „НПАПЕ” има личен интерес, който му влияе дотолкова, че пречи на безпристрастното и обективно вземане на решения или изпълнение на задължения.

Чл.39. Член на НБС „НПАПЕ” трябва да не позволява да бъде поставян или да изглежда поставен в положение на зависимост от когото и да било. Той също не трябва да върши работата си по начин, допускащ влияние от друг.

 

Глава шеста

ОТГОВОРНОСТ ЗА НАРУШАВАНЕ РАЗПОРЕДБИТЕ НА КОДЕКСА

Чл.40. Нарушаването на разпоредбите на този кодекс води до прекратяване на членство в Съюза. Допълнителни разпоредби

§ 1. Разпоредбите на настоящия Етичен кодекс следва да се тълкуват съобразно принципите на морала и етичното поведение в обществото и бизнеса.

§ 2. Всеки член на НБС „НПАПЕ” е длъжен да спазва разпоредбите на настоящия кодекс и във връзка с това да се информира за поправки и изменения на неговите разпоредби.

§ 3. По смисъла на този кодекс:

1. „Авторитет” и „добро име” е наличие на уважение, доверие и положително отношение.

2. „Добронамереност” е готовността за диалог и желание за постигане на съгласие при обсъждане на проблеми и при решаване на спорове;

3. „Коректност” е формулиране на недвусмислени договорни клаузи и поемане на изпълними задължения и точно спазване на поети ангажименти и изпълнението им без едностранни промени, извършени без законово или договорно основание;

4. „Лоялност” е придържане към поведение, свързано с честност в отношенията с контрагенти и партньори, между работодател и служители и опазване авторитета на другата страна.

5. „Общоприети правила за поведение” са съвкупност от изисквания, съобразени с установените в обществото традиции, етични и правни норми.

6. „Почтеност” е уважение към другата страна и/или трети лица, зачитане на техните права и въздържане от действия, които пречат за изпълнение на законни задължения, неизползуване на нерегламентирани действия и средства за постигане на собствени интереси и недопускане на действия или бездействие, противоречащи на общоприетите правила за поведение.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 1. Този кодекс е приет на Учредителното събрание на Съюза, провело се на .........................2014 год. и влиза в сила незабавно.

 

Изтегли целият документ
© 2010-2014 Надзор и поддръжка на асансьори, подемници и ескалатори - Всички права запазени. Разработка от Sirius Software