0879802939
OFFICE@NBSLIFT.COM

КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ В НБС „НПАПЕ”

Юридически лица и еднолични търговци:

1.      Кандидатите трябва да е извършват дейност сходна с предмета на дейност на НБС „НПАПЕ”, а именно: технически надзор, безопасна експлоатация, монтаж, поддръжка, ремонт и преустройване, включително обучение и консултации за експлоатацията на асансьори, повдигателни съоръжения, подемници и ескалатори и производство на резервни части и компоненти от всякакъв характер за тях.

Кандидата трябва да е вписани в регистъра на лицата извършващи съответния вид дейност, и да има действащо удостоверение за това от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) или оправомощени от него длъжностни лица от Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор”. За дейност свързана с производство на резервни части и компоненти, трябва да има валиден сертификат за въведен ISO 9001-2008.

2.      Брой заети в дейността на фирмата нает персонал по трудов договор - минимум 3 лица.

Критерият се доказва с декларация на представляващия фирмата.

3.      Сключена на застраховка „Професионална отговорност/риск”.

Критерият се доказва с представяне на заверено от представляващия фирмата копие от застрахователния сертификат

В случай че няма такава, Кандидата декларира, че ще сключи застраховка „Професионална отговорност/риск” в 30-дневен срок след приемането й за редовен член на Съюза.

4.      Кандидатът трябва да:

4.1.   Не е обявен в несъстоятелност;

4.2.   Не се намира в производство по ликвидация или подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

4.3.   Не е в открито производство по несъстоятелност, или не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон.

В случай че кандидатът е чуждестранно лице - не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително дейността му не е под разпореждане на съда, или не е преустановило дейността си;

4.4.   Няма парични задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата или към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

4.5.   Не е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността.

5.      Кандидата трябва да представи поне две референции от членове на Съюза или пет Референции - от фирми, от представители на етажна собственост или от частни лица.

 

Физически лица

1.      Кандидатът трябва да притежава минимум ВТОРА степен на правоспособност по специалността „монтьор по монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори” придобита по реда на „Наредба № 3 от 2001 г. за условията и реда за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „монтьор по монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори”.

2.      Да не е лишен от правото да упражнява определената професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността.

3.      Кандидатът трябва да не е осъден/а с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за:

3.1. престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари по чл.253 – чл.260 от Наказателния кодекс;

3.2. подкуп по чл.301 - чл.307 от Наказателния кодекс;

3.3. участие в организирана престъпна група по чл.321 - чл.321а от Наказателния кодекс;

3.4. престъпление против собствеността по чл.194 – чл.217 от Наказателния кодекс;

3.5. престъпление против стопанството по чл.219 - чл. 252 от Наказателния кодекс;

            3.6. престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

Изтегли заявление за приемане
© 2010-2014 Надзор и поддръжка на асансьори, подемници и ескалатори - Всички права запазени. Разработка от Sirius Software