0879802939
OFFICE@NBSLIFT.COM

Услуги

ЛОБИРАНЕ:

 • Лобиране за защита на бизнес интереси пред държавната администрация;
 • Изготвяне на становища и предложения до законодателната власт за промени, изменение и допълнение на нормативни актове;
 • Организиране на срещи на фирмите с държавни институции по проблемите на бизнес-нормативите;
 • Осигуряване на юридическа консултация по нормативитe проблеми в сектора.

 

МОНИТОРИНГ НА СЕКТОР В СТРАНАТА:

 • Създаване на база данни за действителните членове на Браншовия Съюз и лицензираните фирми в бранша.
 • Анализ на състоянието на сектора
 • Разработване на стратегия за развитието на сектора.
 • Ежегоден доклад за аварииността и състоянието в сектора
 • Обмен на информация за инвестиционни възможности и проекти Разпространява информация сред членовете и ползвателите на услугите му за процесите протичащи в сферата на повдигателните съоръжеия
 • Поръчани информации и проучвания

 

КОНСУЛТАНТСКА И ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ:

 • Изготвяне на независима техническа оценка на състоянието.
 • Изготвяне на тройна независима техническа експертиза на състоянието за нуждите на съда и прокуратурата.
 • Оценка на риска.
 • Консултации по проекриране и реконструкция на асансьори
 • Осигуряване на експерти при провеждането на обществени поръчки и търгове в областта на строителството, техническия надзор, безопасната експлоатация и обучението за поддръжка, монтаж, ремонт и преустройване на асансьори, повдигателни съоръжения, подемници и ескалатори, производството на резервни части и компоненти от всякакъв характер за тях;
 • Друга консултантска и експертна дейност в областта на техническия надзор, безопасната експлоатация и поддръжка, монтаж, ремонт и преустройване на асансьори, повдигателни съоръжения, подемници и ескалатори, производството на резервни части и компоненти от всякакъв характер за тях;

 

ПОДОБРЯВАНЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА:

 • Анализи и съдействие на своите членове за повишаване на конкурентността при провеждането на обществени поръчки, търгове и при кооперирането им за съвместно участие в търгове или пряко договаряне за изпълнение на крупни обекти в страната и чужбина;
 • Съдействие за въвеждане и сертифициране на системи за качество.
 • Съдействие за иновационни проекти, нови продукти, нови материали, нови технологии
 • Съдействие за решаване на технологични проблеми

 

ПРОБЛЕМИ НА МЕСТНИЯ ПАЗАР:

 • Прави проучвания и анализи, експертни оценки, консултации и обучение;
 • Информация по действуващото към момента техническо законодателство
 • Дейности по надзора на пазара, авторското право, защита на конкуренцията и съблюдаване на етичните норми
 • Доставка на български и европейски стандарти
 • Работа с медиите по проблемите на сектора
 • Извършва посредническа дейност по информиране и наемане на работа;
 • Подпомага членовете си при воденето на преговори и сключването на сделки, участие в обществени поръчки, осъществява защита от неправомерни действия в бранша и извършва други дейности в съответствие с целите си;
 • Подготовка на документи за участие в обществена поръчка – техническа част.

 

ПРОБЛЕМИ НА МЕЖДУНАРОДНОТО КООПЕРИРАНЕ:

 • Информиране за търгове извън страната
 • Намиране и договаряне на бизнес представители в чужбина
 • Намиране на партньори за коопериране и сътрудничество
 • Организира срещи на членовете си с представители на деловите среди в чужбина

 

ПАНАИРИ И ИЗЛОЖБИ, МЕЖДУНАРОДНИ И МЕСТНИ:

 • Представяне на фирми членове на Съюза (с рекламни материали) на информационни щандове на индустриални панаири в страната и в чужбина
 • Организиране на посещения на панаири и изложби в страната и в чужбина
 • Информация за специализирани панаири и изложби по цял свят

 

ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ:

 • Издава референции на свои членове за тяхната дейност;
 • Печатни издания на обзори, каталози, справочни и информационни материали
 • Подготовка на фирмени листовки, дипляни и каталози
 • издателска и рекламна дейност, информационно обслужване чрез печатни издания;

 

ПРЕЗЕНТАЦИИ НА ФИРМИ И ПРОДУКТИ:

 • Организиране на самостоятелни презентации на Членове на Съюза
 • Разпространяване на презентации на Членове на Съюза и продукти по ИНТЕРНЕТ
 • Разпространяване на презентации на Членове на Съюза и продукти по поща и куриер

 

ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪВЕЩАНИЯ, КОНФЕРЕНЦИИ И БИЗНЕС ФОРУМИ И СРЕЩИ С ФИРМИ:

 • Организиране на срещи с фирми и посещения на предприятия.
 • Правеждане на фирмени семинари.
 • Провеждане на квалификационни курсове.
 • Организиране на методични сборове по различни теми.

 

ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ:

 • Ежемесечна информация по e-mail за актуални бизнес събития в страната и чужбина
 • Издаване на редовен електронен бюлетин с множество линкове, включително и към обсъждани законопроекти

 

ОБУЧЕНИЕ:

 • Въвежда и поддържа системи, форми и методи за обучение, преквалификация и повишаване на квалификацията на своите членове;
 • Организиране и провеждане на семинари, курсове за сертифициране, лицензиране, квалификация и преквалификация, одитиране, обучение и трансфер на информация и познания, свързана с целите на съюза
 • Осигуряване на лектори от страната и чужбина

 

СИНДИКАЛНИ ПРОБЛЕМИ:

 • Провеждане на обучение на представители на фирмите по колективното трудово договаряне в партньорство със синдикалните федерации и други организации
 • Поддържане на редовни контакти със синдикалните централи с цел решаване на възникнали конфликти и защитаване на позицията на работодателите
 • Внасяне в отрасловите съвети за тристранно сътрудничество на проблеми за разглеждане
 • Посредничи за преодоляване на спорове между стопански субекти и разрешаването им включително чрез търговско арбитриране;

 

ЦЕНИ НА ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ:

 • Голяма част от услугите, по специално свързани с общите интереси на фирмите от сектора, са безплатни за членовете на Съюза.
 • Не се ползуват с безплатни услуги членовете на Съюза, които не си издължили членския си внос.
 • При провеждане на международни прояви в България редовните членове плащат нетните цени без надценка за Съюза.
 • За фирми, които не са членове на Съюза, всички услуги са платени.
 • Поради неизградения пазар на услуги у нас, обикновено цената се договаря конкретно в зависимост от обема на работата и срока.
 • По правило цената се заплаща по банков път, 50% при възлагане на дейността и 50% след изпълнение на услугата,
 • Стойностите на определянето на техниеското състояние на асансьори, подемници и ескалатори, кореспондират с нормативно определените в „Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на държавната агенция за метрологичен и технически надзор по закона за държавните такси“ и не включват транспорт и командировъчни (дневни и нощувка) в случай, че това се налага.
© 2010-2014 Надзор и поддръжка на асансьори, подемници и ескалатори - Всички права запазени. Разработка от Sirius Software